KISS RADIO【高雄市政府衛生局-多元愛滋病毒篩檢】FB分享抽獎活動

KISS RADIO【高雄市政府衛生局-多元愛滋病毒篩檢】FB分享抽獎活動
周O如          0921******
陳O慧          0953******
季O             0911******
陳O凱          0988******
戴O曜          逾期放棄
陳O彥          逾期放棄
郭O             逾期放棄
A-pia Chen   逾期放棄
簡O廷         逾期放棄
Hanxian Huang  逾期放棄

【因應防疫期間暫不開放至電台領獎,不便之處請見諒~感謝配合!!!!!】

以上聽眾可獲得【健康福袋組】,請依照簡訊指示領獎,截止至2020年10月08日(以郵戳為憑)逾期不候。