KISS RADIO【2020方師傅年中慶】FB分享抽獎活動

KISS RADIO【2020方師傅年中慶】FB分享抽獎活動
陳O鈴          0902******
黃O豪          0965******
YuYu            0912******
陳O軒          逾期放棄
Kim ChaCha  逾期放棄

【因應防疫期間暫不開放至電台領獎,不便之處請見諒~感謝配合!!!!!】

以上聽眾可獲得【方師傅招牌羅宋麵包禮盒兌換券一份】,請依照簡訊指示領獎,截止至2020年06月24日(以郵戳為憑)逾期不候。